Ελεγκτική Επιτροπή 7/10/2020

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ (ΕΕ/ΕΕΧ)

'Aρθρο 1

Γενικές Διατάξεις - Σκοπός

1. Ο παρών "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ/ΤΗΣ ΕΕΧ", εκδίδεται σε εφαρμογή των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 1804/1988 "ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ" (ΦΕΚ 177/Α΄/25-8-1988).

2. Ο Κανονισμός αυτός ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες, τη συγκρότηση, τη σύγκληση, τη διεξαγωγή των εργασιών της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, τη συνεργασία της με τη ΔΕ/ΕΕΧ και τα λοιπά όργανα της κεντρικής διοίκησης της ΕΕΧ, τη συνεργασία με τις ΔΕΠΤ, τη συνεργασία της με τις Τοπικές Ελεγκτικές Επιτροπές (ΤΕΕ) και γενικά ότι έχει σχέση με την οικονομική λειτουργία της ΕΕΧ σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Άρθρο 2

Αρμοδιότητες

1. Σύμφωνα με την παράγρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 1804/1988 η Ελεγκτική Επιτροπή της ΕΕΧ (ΕΕ/ΕΕΧ) αποτελεί κεντρικό όργανο διοίκησης της ΕΕΧ.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 1804/1988, η Ελεγκτική Επιτροπή της ΕΕΧ (ΕΕ/ΕΕΧ) αποτελείται από πέντε (5) μέλη που δεν μπορεί να είναι συγχρόνως μέλη της ΔΕ/ΕΕΧ ή των ΔΕΠΤ.

3. Η ΕΕ/ΕΕΧ ελέγχει την οικονομική διαχείριση της κεντρικής υπηρεσίας. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ανακοινώνονται στις τακτικές συνόδους της ΣτΑ.

4. Η ΔΕ της ΕΕΧ και οι ΔΕΠΤ έχουν υποχρέωση να παρέχουν κάθε πληροφορία και να υποβάλλουν κάθε στοιχείο που θα τους ζητηθεί από την ΕΕ για την πραγματοποίηση του ελέγχου.

5. Η ΕΕ/ΕΕΧ διατυπώνει συμπεράσματα και προτάσεις που λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από τη ΔΕ/ΕΕΧ, τις ΔΕΠΤ, και τις ΤΕΕ εφ΄ όσον είναι μέσα στα πλαίσια όσων ισχύουν για την οικονομική λειτουργία της ΕΕΧ σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. και του δημόσιου λογιστικού.

6. Η ΔΕ/ΕΕΧ και οι ΔΕΠΤ, ο διαχειριστής του «Παρατηρητηρίου της επαγγελματικής απασχόλησης των χημικών και των Εξελίξεων στην Επιστήμη της Χημείας», τα Επιστημονικά Τμήματα, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο χειρίζεται οικονομικά θέματα για λογαριασμό της ΕΕΧ, έχουν υποχρέωση να παρέχουν κάθε πληροφορία και να υποβάλλουν κάθε στοιχείο που θα τους ζητηθεί από την ΕΕ/ΕΕΧ για την πραγματοποίηση του ελέγχου.

Άρθρο 3

Συγκρότηση - Σύγκληση

1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 1804/1988 τα μέλη της ΕΕ/ΕΕΧ εκλέγονται με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία των μελών της ΕΕΧ, με το σύστημα της απλής αναλογικής, όπως αυτό περιγράφεται από την παράγρ. 8 του άρθρου 1 της απόφασης 1157/6-3-1985 του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 125/Β΄/8-3-1985), την πρώτη Κυριακή του μηνός Νοεμβρίου κάθε τρίτου έτους σε ολόκληρη τη χώρα, ομού με τα μέλη της ΣτΑ/ΕΕΧ και τα αιρετά μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων.

2. Η νέα ΕΕ/ΕΕΧ συγκαλείται σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακήρυξη της εκλογής των μελών της, από τον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο και εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

Άρθρο 4

Διεξαγωγή Εργασιών

1. Ο Πρόεδρος καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των συνεδριάσεων και καλεί τα μέλη της ΕΕ/ΕΕΧ να συμμετάσχουν, προεδρεύει στις συνεδριάσεις της και φροντίζει να συντάσσονται οι εκθέσεις ελέγχου, καθώς και οι σχετικές πράξεις στα βιβλία.

Η πρόσκληση, οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, γνωστοποιείται στα μέλη της ΕΕ/ΕΕΧ τουλάχιστον σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν τη συνεδρίαση μπορεί δε να γίνει με τηλεφώνημα, τηλεγράφημα, τηλεοποιοτυπία, τηλεφωνικό μήνυμα στο τηλέφωνο που έχει δηλώσει το μέλος, ή άλλο πρόσφορο μέσο.

Για τη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος λαμβάνει υπόψη του και απόψεις που τυχόν διατυπώνονται από μέλη της ΕΕ/ΕΕΧ.

2. Κατά τις συνεδριάσεις της η ΕΕ/ΕΕΧ βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη της είναι τουλάχιστον τρία (3).

3. Η ΕΕ/ΕΕΧ μπορεί να συνεδριάζει και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Για τη διενέργεια συνεδριάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης και, κατ΄ εξαίρεση, ηλεκτρονικών ψηφοφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε έκτακτες ή επείγουσες περιπτώσεις, αποφασίζει προηγουμένως η ΕΕ/ΕΕΧ, σε συνεδρίαση στην οποία παραυρίσκονται και αποφασίζουν τα μέλη της με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.

4. Η ΕΕ/ΕΕΧ τηρεί βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων, συντάσσει έκθεση ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης, καθώς και πράξεις ελέγχου στο Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων και στο Περιουσιολόγιο/Κτηματολόγιο (βιβλίο περιουσίας) τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα μέλη της.

5. Η ΕΕ/ΕΕΧ ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕΧ, ελέγχει τους οικονομικούς απολογισμούς των επιστημονικών εκδηλώσεων της ΕΕΧ, των επιστημονικών τμημάτων και των μόνιμων ή έκτακτων επιτροπών και ομάδων εργασίας.

Η ΕΕ/ΕΕΧ ελέγχει την εφαρμογή των αποφάσεων της ΣτΑ, της ΔΕ/ΕΕΧ για τα οικονομικά θέματα, τις εγγραφές στο Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων και στο Περιουσιολόγιο/Κτηματολόγιο της ΕΕΧ, την ύπαρξη των αντίστοιχων παραστατικών, την ύπαρξη των υπογραφών του Προέδρου και του Ταμία, καθώς και την ύπαρξη των αντίστοιχων σχετικών αποφάσεων της ΕΕΧ όπου αυτές απαιτούνται.

Η έκθεση της ΕΕ/ΕΕΧ αποτελεί απαραίτητη προυπόθεση για την απαλλαγή της ΔΕ/ΕΕΧ και των ελεγκτών από τις ευθύνες για τη διαχείριση των οικονομικών της ΕΕΧ.

6. Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΕΧ φυλάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ/ΕΕΧ), τις εκθέσεις και τις πράξεις ελέγχου που συντάσσονται από αυτήν.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΕΧ εκδίδει από κοινού με τον Πρόεδρο επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών της Ελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ/ΕΕΧ).

7. Ο Ταμίας της ΕΕΧ και οι Ταμίες των Π.Τ. συνεργάζονται ανελιπώς με την ΕΕ/ΕΕΧ και παρέχουν κάθε πληροφορία και στοιχείο που θα τους ζητηθεί για τον έλεγχο από αυτήν πράξεων και δοσοληψιών της ΕΕΧ, καθώς και την ορθή τήρηση, ενημέρωση και τακτοποίηση των αλληλόχρεων λογαριασμών μεταξύ της ΕΕΧ.και των Περιφερειακών Τμημάτων της.

Ο Ταμίας της ΕΕΧ παρουσιάζει στην ΕΕ/ΕΕΧ ταμειακή έκθεση όποτε του ζητηθεί.

8. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης γίνεται σύμφωνα με το επόμενο άρθρο που ισχύει για την οικονομική λειτουργία της ΕΕΧ και των Περιφερειακών Τμημάτων.

Άρθρο 5

Οικονομική Λειτουργία ΕΕΧ

1. Η ΔΕ/ΕΕΧ συντάσσει οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό και τον υποβάλλει για έγκριση στη ΣτΑ. Ομοίως κάθε ΔΕΠΤ συντάσσει οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό για το αντίστοιχο ΠΤ και τον υποβάλλει για έγκριση αρχικά στη ΣΠΤ και εν συνεχεία στη ΣτΑ.

2. Η ΔΕ/ΕΕΧ τηρεί σύστημα κωδικών λογαριασμών. Ομοίως κάθε ΠΤ τηρεί σύστημα κωδικών λογαριασμών αντίστοιχο εκείνου του λογιστηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΕΕΧ, το οποίο ενημερώνει με αποστολή κατάστασης λογαριασμών εσόδων και εξόδων κάθε μήνα.

Κάθε μήνα η ΔΕΠΤ αποστέλλει στο λογιστήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΕΕΧ κατάσταση εισπραχθεισών συνδρομών μαζί με τα αντίστοιχα αποκόμματα των αποδείξεων είσπραξης, για την ταμειακή ενημέρωση των καρτελών των μελών του ΠΤ. Τα παραστατικά δαπανών με τα υπογεγραμένα ΧΕΠ αποστέλλονται στην ΚΥ εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου μήνα.

Για τη σωστή τήρηση των λογαριασμών και το νομότυπο των παραστατικών εγγράφων την ευθύνη φέρει ο Ταμίας της ΔΕΠΤ.

Κάθε ΠΤ διατηρεί τα αντίστοιχα δικά του παραστατικά στοιχεία.

3. Τα έσοδα και τα έξοδα όπως και κάθε λογιστικό στοιχείο καταχωρούνται σε βιβλίο εσόδων - εξόδων, κατά κωδικό αριθμό και με χρονολογική σειρά. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μηχανογραφημένο σύστημα.

4. Η ΔΕ/ΕΕΧ διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς σε διάφορες τράπεζες αναζητώντας το μέγιστο δυνατό όφελος. Ο τηρούμενος λογαριασμός όψεως με στέλεχος επιταγών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και συστηματική παρακολούθηση.

5. Δαπάνες της ΕΕΧ και των ΠΤ είναι όλες εκείνες που έχουν γραφτεί στον προϋπολογισμό της ΕΕΧ και τους προυπολογισμούς των ΠΤ αντίστοιχα και έχουν ψηφιστεί από τη ΣτΑ. Δαπάνες που υπερβαίνουν τα προϋπολογισθέντα ή δεν έχουν προβλεφθεί, πραγματοποιούνται μετά από απόφαση της ΔΕ/ΕΕΧ ή της ΔΕΠΤ, με μεταφορά κονδυλίων από άλλους κωδικούς.

6. Για όλες τις δαπάνες πρέπει να υπάρχει το αντίστοιχο παραστατικό. Υλικά που δεν είναι αναλώσιμα καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο Κτηματολογίου της ΕΕΧ ή/και του ΠΤ αντίστοιχα.

Με απόφαση της ΔΕ/ΕΕΧ ή της ΔΕΠΤ, που λαμβάνεται στην πρώτη συνεδρίαση κάθε έτους, καθορίζεται το ύψος των δαπανών που πληρώνονται με υπογραφή του:

α) Ταμία,

β) Ταμία και του Προέδρου και,

γ) Ταμία και του Προέδρου, μετά από προηγούμενη έγκριση της ΔΕ/ΕΕΧ ή της ΔΕΠΤ.

Στη συνέχεια υπογράφονται τα εντάλματα πληρωμών, καθώς και τα άλλα σχετικά έγγραφα της ΕΕΧ.

Η ύπαρξη των υπογραφών στα παραστατικά έχει την έννοια του "καλώς έχειν" για την πληρωμή, αλλά και για την παραλαβή των υλικών ή/και των εργασιών.

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ύψος της δαπάνης για την οποία κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη τουλάχιστον δύο προσφορών.

Διαγωνισμός απαιτείται για τα ποσά που εκάστοτε ισχύουν και για το Δημόσιο.

Άρθρο 6

Έγκριση και Τροποποίηση του Κανονισμού

1. Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε με την απόφαση ΕΕ 12η/4/16-5-2019 που πάρθηκε στην 4η/16-5-2019 συνεδρίαση της ΕΕ/ΕΕΧ.

Ο Κανονισμός θα ανακοινωθεί στη ΣτΑ/ΕΕΧ, στη ΔΕ/ΕΕΧ, στις ΔΕΠΤ, καθώς και στις ΤΕΕ.

2. Ο παρών Κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί με νέα απόφαση της Ελεγκτικής Επιτροπής της ΕΕΧ (ΕΕ/ΕΕΧ).

Ακολουθήστε μας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

« Μάρτιος 2024 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31