ΕΕΧ 18/5/2015

Συνέλευση των Αντιπροσώπων (ΣΤΑ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΣτΑ) ΤΗΣ ΕΕΧ


'Aρθρο 1
Γενικές Διατάξεις - Σκοπός

1. Ο παρών "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΣτΑ) ΤΗΣ ΕΕΧ", εκδόθηκε σε εφαρμογή της παραγρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 180488 "ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ" (ΦΕΚ 177/Α΄/25.8.1988).
2. Ο Κανονισμός αυτός ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες, τις Συνόδους, την απαρτία, την Η.Δ., τις εισηγήσεις, τη διεξαγωγή των εργασιών κατά τις συνεδριάσεις των Συνόδων και τη λήψη αποφάσεων από τη ΣτΑ, την αντικατάσταση ή ανάκληση μέλους της, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά τη λειτουργία της..


'Aρθρο 2
Αρμοδιότητες

1. Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) της ΕΕΧ, σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 1804/88, αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της ΕΕΧ που είναι αντιπροσωπευτικό όλων των μελών της. Αποτελείται από εξήντα (60) αιρετά μέλη και έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Χαράσσει τη γενική πολιτική της ΕΕΧ μέσα στα πλαίσια της οποίας οφείλουν να δρουν τα όργανά της,
β) Εκλέγει τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.),
γ) Ανακαλεί, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, τα μέλη της Δ.Ε. και της Δ.Ε.Π.Τ.,
δ) Εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό και απολογισμό της επιστημονικής και λοιπής δραστηριότητας της ΕΕΧ,
ε) Ελέγχει και ψηφίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων μετά από αναλυτική πρόταση της Δ.Ε.,
στ) Ελέγχει και εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό του έτους που έληξε,
ζ) Ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη,
η) Λαμβάνει απόφαση για κάθε άλλο θέμα που υποβάλλεται σ' αυτήν από τη Δ.Ε. ή ύστερα από έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) τουλάχιστον των μελών της ΣτΑ το οποίο υποχρεωτικά περιλαμβάνεται στην Ημερήσια Διάταξη θεμάτων.
θ) Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί σε άλλο όργανο.
ι) Διατυπώνει τη γνώμη της για την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης για τον καθορισμό των ποσών τα οποία πρέπει να καταβάλλονται στην ΕΕΧ ως :
Ι) δικαίωμα για την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων,
ΙΙ) πρόστιμα και εκλογικά παράβολα,
ΙΙΙ) ποσοστό που πρέπει να κρατείται από αμοιβή που εισπράττεται από μέλη της για τη σύνταξη μελέτης ή πραγματογνωμοσύνης (εφόσον αυτές ανατίθενται από και για την ΕΕΧ) ή για τη συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια ανωνύμων εταιρειών ή κάθε μορφής οργανισμών ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή για τη συμμετοχή σε κάθε μορφής επιτροπές, συμβούλια και ομάδες εργασίας εφόσον έχουν ορισθεί από την ΕΕΧ, αφού ληφθεί υπόψη η αντίστοιχη εισφορά που ισχύει για τους Χημικούς-Μηχανικούς στο ΤΕΕ. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβεί το πενήντα στα εκατό (50%).
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης είναι δυνατό να ανακαθοριστεί ο αριθμός των εκλεγομένων αιρετών μελών της ΣτΑ, μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ.Ε., λαμβανομένων υπόψη και των χωροταξικών ιδιαιτεροτήτων.
3. Με απόφαση της ΣτΑ ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην εκλογή των αιρετών μελών των οργάνων της ΕΕΧ, και ιδίως η διαδικασία προκήρυξης των εκλογών και υποβολής υποψηφιοτήτων, τα ψηφοδέλτια, η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, η συγκρότηση και λειτουργία και οι αρμοδιότητες της Κ.ΕΦ.Ε. και των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών (Τ.ΕΦ.Ε.), η διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών, η αντιπροσώπευση συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων, η δυνατότητα και ο τρόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας με αλληλογραφία, η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων και η ανακήρυξη των επιτυχόντων, η διαδικασία εκλογής των μελών της Δ.Ε. και η αντικατάσταση ή αναπλήρωση μελών οργάνων της ΕΕΧ, ο τρόπος κάλυψης των δαπανών της εκλογικής διαδικασίας και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
4. Με απόφαση της ΣτΑ ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας της ΣτΑ, της Συνέλευσης των Περιφερειακών Τμημάτων, της Δ.Ε. και των Δ.Ε.Π.Τ., των Επιτροπών, Υποεπιτροπών και των Ομάδων Εργασίας, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια απαραίτητη για τη λειτουργία τους.
Με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ύστερα από γνώμη της ΣτΑ, καταρτίζεται ο Οργανισμός της ΕΕΧ, με τον οποίο καθορίζονται η διάρθρωση, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών της, συνιστώνται οι οργανικές θέσεις προσωπικού, καθορίζονται τα προσόντα διορισμού ή πρόσληψής του, καθώς επίσης και κάθε άλλο θέμα που αφορά την οργάνωση και λειτουργία της.
Όλα τα μέλη της ΣτΑ συμμετέχουν σε μία τουλάχιστον από τις ομάδες εργασίας, οι οποίες δημιουργούνται κατά την πρώτη σύνοδο της ΣτΑ και είναι κατά θεματικές ενότητες που αφορούν στη λειτουργία και δράση της Ε.Ε.Χ.. Οι ομάδες αυτές υποχρεούνται να φέρουν ολοκληρωμένη εισήγηση - για τη θεματική ενότητα που έχουν αναλάβει - στις επόμενες συνόδους της ΣτΑ.
Τέλος όλα τα μέλη της ΣτΑ οφείλουν να προσφέρουν το μέγιστο δυνατό για την εκπλήρωση των σκοπών της ΕΕΧ συμμετέχοντας ενεργά στις δραστηριότητες των Οργάνων, Τμημάτων και Επιτροπών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Τμημάτων.


'Aρθρο 3
Σύνοδοι της ΣτΑ

Α. Πρώτη Σύνοδος

1. Η ΣτΑ της ΕΕΧ συγκαλείται σε πρώτη Συνεδρίαση, από τον Πρόεδρο της απερχόμενης Δ.Ε. μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακήρυξη της εκλογής των μελών της. Κατά τη Σύνοδο αυτή η ΣτΑ εκλέγει από τα μέλη της τη Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) της ΕΕΧ, σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ.
Η εκλογή των μελών της Δ.Ε./Ε.Ε.Χ. είναι το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης της πρώτης συνόδου της ΣτΑ. Το δεύτερο θέμα της Η.Δ. είναι η δημιουργία των ομάδων εργασίας, ενώ τα υπόλοιπα θέματα της Η.Δ. καθορίζονται με απόφαση που λαμβάνεται, πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, από την απερχόμενη Δ.Ε./Ε.Ε.Χ.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας και την εκλογή προεδρείου, γίνεται ενημέρωση από τον πρόεδρο της Κ.ΕΦ.Ε. για τη διαδικασία εκλογής των μελών της Δ.Ε.. Ακολουθούν σύντομες τοποθετήσεις από τους αντιπροσώπους - για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από το σώμα - και ακολουθεί η ονομαστική ψηφοφορία.
Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας συνεχίζεται η σύνοδος της ΣτΑ με τα υπόλοιπα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Β. Τακτικές Σύνοδοι

1. Η ΣτΑ συγκαλείται από την Δ.Ε., σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 1804/88, σε τακτικές Συνόδους δύο φορές το χρόνο.
2. Οι τακτικές Σύνοδοι της ΣτΑ συγκαλούνται η πρώτη τον Ιούνιο και η δεύτερη το Δεκέμβριο κάθε έτους, εκτός αν η ΣτΑ άλλως αποφασίσει μετά από πρόταση της Δ.Ε.
3. Τόπος σύγκλησης της τακτικής Συνόδου της ΣτΑ ορίζεται η έδρα της ΕΕΧ, εκτός αν άλλως αποφασίσει η ΣτΑ.
4. Η πρόσκληση για τη σύγκληση τακτικής Συνόδου αποστέλλεται με ταχυδρομική, συστημένη, προσωπική επιστολή σε όλα τα μέλη της ΣτΑ, τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της σύγκλησης και δημοσιεύεται και στις έντυπες εκδόσεις της ΕΕΧ, οι οποίες εκδίδονται υποχρεωτικά και αποστέλλονται έγκαιρα στα μέλη της ΕΕΧ και συνοδεύεται υποχρεωτικά από μια συνοπτική έκθεση πεπραγμένων της Δ.Ε. για το διάστημα από τη προηγούμενη σύνοδο της ΣτΑ μέχρι την ημέρα της πρόσκλησης. Η πρόσκληση αναρτάται επίσης σε εμφανές σημείο στα γραφεία της έδρας της ΕΕΧ και των Περιφερειακών Τμημάτων της.
Στην πρόσκληση αναγράφονται υποχρεωτικά, η ημερομηνία, η ημέρα της εβδομάδος και η ώρα της πρώτης Συνεδρίασης της Συνόδου, η προβλεπόμενη διάρκεια της Συνόδου, ο αριθμός των συνεδριάσεων, ο τόπος διεξαγωγής της Συνόδου και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Η πρόσκληση θα συνοδεύεται από περιλήψεις των εισηγήσεων στα θέματα της Η.Δ.
Υποχρεωτικά θέματα κατά τις τακτικές και έκτακτες συνόδους είναι :
- Εκλογή Προεδρείου,
- Οριστικοποίηση της Ημερήσιας Διάταξης,
- Έγκριση Πρακτικών της προηγούμενης Συνόδου της ΣτΑ,
- Απάντηση της Δ.Ε. σε έγγραφες ερωτήσεις και διευκρινήσεις που υποβλήθηκαν από μέλη της ΣτΑ μέχρι σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από τη σύγκληση της Συνόδου της ΣτΑ, χωρίς να ακολουθήσει συζήτηση.
Μέχρι την προηγούμενη ημέρα από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Συνόδου της ΣτΑ παρέχεται υποχρεωτικά προς τα μέλη της που θα το ζητήσουν οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με τα οικονομικά (βιβλία κτλ.), τα πρακτικά των προηγούμενων Συνόδων της ΣτΑ, τα πρακτικά των Συνεδριάσεων της Δ.Ε., το Μητρώο μελών της ΕΕΧ κτλ.
5. Κατά τις τακτικές Συνόδους:
α) Εγκρίνονται τα πρακτικά της προηγούμενης Συνόδου της ΣτΑ,
β) Εκτίθενται από τη Δ.Ε. εν συντομία τα πεπραγμένα που δεν περιλαμβάνονται στην αποσταλείσα έκθεση,
γ) Χαράσσεται η γενική πολιτική της Ε.Ε.Χ. και λαμβάνονται αποφάσεις για την παραπέρα πορεία της,
δ) Συζητείται γενικά κάθε θέμα που αναγράφεται στην Η.Δ. της Συνόδου,
ε) Ειδικά στην τακτική Σύνοδο του Ιουνίου εγκρίνεται ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους και ψηφίζεται ο προϋπολογισμός του επομένου έτους.
Πριν από τη έγκριση διαβάζεται η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής από τον πρόεδρο ή από μέλος αυτής, πάνω στη διαχείριση των οικονομικών της ΕΕΧ.
Η ΣτΑ απαλλάσσει τη Δ.Ε. από τις ευθύνες για τη διαχείριση των οικονομικών της ΕΕΧ.

Γ. Έκτακτες Σύνοδοι

1. Οι έκτακτες Σύνοδοι της ΣτΑ, συγκαλούνται, σύμφωνα με την παράγρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 1804/88, είτε με απόφαση της Δ.Ε., είτε με αίτηση προς τη Δ.Ε. του ενός πέμπτου (1/5) των μελών της ΣτΑ για ορισμένο θέμα.
Όταν το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) των μελών, η σύγκληση της ΣτΑ πρέπει να γίνει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.
2. Τόπος σύγκλησης της έκτακτης Συνόδου της ΣτΑ ορίζεται η έδρα της ΕΕΧ, εκτός αν άλλως αποφασίσει η Δ.Ε.
3. Οι προσκλήσεις προς τα μέλη της ΣτΑ αποστέλλονται σε τρεις ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως του ενός πέμπτου (1/5) των μελών της.
Οι προσκλήσεις γίνονται υποχρεωτικά με τηλεγραφήματα και με δημοσίευση σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες των Αθηνών ή/και της Θεσ/νίκης.
4. Κατά την έκτακτη σύγκληση της ΣτΑ από τη Δ.Ε., ακολουθείται ο τρόπος σύγκλησης ο οποίος αναφέρεται στις τακτικές Συνόδους, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος, οπότε ακολουθείται ο τρόπος, που αφορά την έκτακτη Σύνοδο της ΣτΑ μετά από αίτηση προς τη Δ.Ε. του ενός πέμπτου (1/5) των μελών της ΣτΑ.
5. Θέματα της Η.Δ. της έκτακτης Συνόδου της ΣτΑ είναι αυτά τα οποία ορίζονται με την αίτηση σύγκλησης και όσα έκτακτα και σοβαρά κρίνει η Δ.Ε. Τα θέματα, τα οποία προσθέτει η Δ.Ε. έπονται εκείνων, τα οποία ορίζονται με την αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών της ΣτΑ.
6. Μετά την τηλεγραφική ειδοποίηση των μελών της ΣτΑ ακολουθεί η αποστολή με κατεπείγουσα επιστολή και με ευθύνη της Δ.Ε. :
α) Περίληψης θεμάτων που πρότειναν για συζήτηση τα μέλη της ΣτΑ που ζήτησαν τη σύγκλησή της.
β) Περίληψη των θεμάτων που πρότεινε η Δ.Ε.

Δ. Τελευταία Σύνοδος

Επικείμενης της λήξης της θητείας των οργάνων Διοίκησης της Ε.Ε.Χ. συγκαλείται η τελευταία σύνοδος της ΣτΑ εντός του μηνός Σεπτεμβρίου (εφόσον οι εκλογές θα διεξαχθούν την πρώτη Κυριακή του μηνός Νοεμβρίου), σύμφωνα με τον "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ."


'Aρθρο 4
Ταμειακή Τακτοποίηση

Κάθε μέλος της ΣτΑ οφείλει να είναι ταμειακά τακτοποιημένο μέχρι και το τέλος του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η Σύνοδος της ΣτΑ. Εφόσον η σύνοδος της ΣτΑ πραγματοποιείται το πρώτο τετράμηνο του έτους, τα μέλη της μπορούν να είναι ταμιακά τακτοποιημένα μέχρι και το τέλος του προηγούμενου έτους.
Οικονομική τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει μέχρι και πριν από την έναρξη της συνόδου της ΣτΑ.


'Aρθρο 5
Απαρτία

1. Η ΣτΑ σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν. 1804/88, βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.
Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται χωρίς νέα πρόσκληση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο, οπότε αρκεί για την απαρτία το ένα τέταρτο (1/4) των μελών της.
Η απαρτία διαπιστώνεται οποτεδήποτε σε όλη τη διάρκεια της Συνόδου. Διαπίστωση έλλειψης απαρτίας μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος από μέλος της ΣτΑ έχει σαν συνέπεια τη διακοπή της Συνεδρίασης.
2. Η απαρτία διαπιστώνεται με την υπογραφή των προσερχόμενων μελών της ΣτΑ στην ιδιαίτερη κατάσταση, η οποία αποτελεί μέρος των πρακτικών.
3. Σε περίπτωση μη απαρτίας και με το ένα τέταρτο (1/4) των μελών της ΣτΑ όπως αναφέρεται στην παράγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1804/88, κατά τη δεύτερη εβδομάδα, συγκαλείται νέα σύνοδος της ΣτΑ με απόφαση και ευθύνη της Δ.Ε..
4. Ο κατάλογος των μελών της ΣτΑ ενημερώνεται με ευθύνη της Δ.Ε.
5. Η ενημέρωση του καταλόγου των μελών της ΣτΑ αφορά περιπτώσεις έγγραφης παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης, αντικατάστασης, αποποίησης.
6. Σε περίπτωση παραίτησης, την ημέρα της σύγκλησης της ΣτΑ ο αντικαταστάτης του παραιτηθέντος συμμετέχει κανονικά στη σύνοδο, μετά την οριστικοποίηση της αντικατάστασης, αλλά δεν συμμετέχει στην εκλογή του Προεδρείου της ΣτΑ.
7. Τυχόν μεταβολές του καταλόγου των μελών της ΣτΑ ανακοινώνονται στην αρχή της κάθε Συνόδου και εγκρίνονται / επικυρώνονται σύμφωνα με το Πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.ΕΦ.Ε) από τη ΣτΑ. Λεπτομέρειες αναφέρονται στην απόφαση της ΣτΑ, κάθε Συνόδου και επικυρώνονται από τη ΣτΑ, σύμφωνα με το πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.ΕΦ.Ε.).


'Aρθρο 6
Ημερήσια Διάταξη

1. Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της Συνόδου της ΣτΑ και η σειρά συζήτησης αυτών γίνεται μετά από εισήγηση της Δ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 1804/88.
2. Η Η.Δ. καταρτίζεται έγκαιρα με ευθύνη της Δ.Ε., ώστε να αποσταλεί στα μέλη της ΣτΑ τριάντα (30) ημέρες πριν από τη σύγκλησή της μαζί με τις σχετικές εισηγήσεις.
3. Θέμα που θα υποβληθεί από το ένα πέμπτο (1/5) των μελών της ΣτΑ μέχρι είκοσι (20) ημέρες πριν από την τακτική Σύνοδο συμπεριλαμβάνεται ως θέμα της Η.Δ. της Συνόδου και η Δ.Ε. υποχρεούται να κοινοποιήσει έγκαιρα στα μέλη της ΣτΑ το θέμα, καθώς και σχετική εισήγηση.
4. Κατά το διάστημα των είκοσι ημερών πριν από τη σύγκληση της Συνόδου της ΣτΑ και εφόσον το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) των μελών της από τη Δ.Ε. εγγράφως και με εισήγηση, προστίθεται θέμα στο τέλος της Η.Δ., εκτός εάν άλλως αποφασίσει η απόλυτη πλειοψηφία των μελών της ΣτΑ στην αρχή της Συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή η γραπτή εισήγηση μοιράζεται στα μέλη της ΣτΑ πριν από την έναρξη της Συνόδου.
5. Κανένα θέμα της Η.Δ. δεν συζητείται εάν δεν υπάρχει γραπτή εισήγηση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους.
6. Εφόσον, κατά την έναρξη της Συνόδου προταθεί από το ένα πέμπτο των μελών για συζήτηση ένα θέμα, ως σοβαρό και έκτακτο, χωρίς ή με γραπτή εισήγηση, με απόφαση της πλειοψηφίας μπαίνει προς συζήτηση μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης των υπολοίπων θεμάτων.
7. Η Η.Δ. οριστικοποιείται κατά την έναρξη της Συνόδου της ΣτΑ.


'Aρθρο 7
Έναρξη Συνόδου ΣτΑ και εκλογή προεδρείου

1. Την έναρξη της Συνόδου της ΣτΑ κηρύσσει ο Πρόεδρος της Δ.Ε. της ΕΕΧ. ο οποίος αναπτύσσει συντομότατα το σκοπό αυτής.
Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου τον αναπληρώνει ο νόμιμος αντικαταστάτης του σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 1804/88.
2. Στη συνέχεια η ΣτΑ εκλέγει, με ανάταση των χεριών, τριμελές προεδρείο της Συνόδου το οποίο διευθύνει τη διεξαγωγή των εργασιών της.
3. Κανένα μέλος της Δ.Ε. δεν μπορεί να συμμετέχει στο τριμελές Προεδρείο της ΣτΑ.
4. Η ψηφοφορία για την εκλογή του προεδρείου της Συνόδου της ΣτΑ, διεξάγεται υποχρεωτικά μυστική αν το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) των παρισταμένων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.
5. Στην περίπτωση της μυστικής ψηφοφορίας για την εκλογή προεδρείου της Συνόδου, αυτό εκλέγεται με το σύστημα της απλής αναλογικής σύμφωνα με την παραγρ. 8, του άρθρου 1, της απόφασης αριθμ. 1157/6.3.1985 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 125/Β΄/8.3.1985).


'Aρθρο 8
Εισηγήσεις

1. Οι εισηγήσεις για τα θέματα της Η.Δ. γίνονται από τα μέλη της Δ.Ε. σύμφωνα με την κατανομή αρμοδιοτήτων ή όπως ορίζονται μετά από συνεννόηση με τον Πρόεδρο.
2. Η Δ.Ε. ή ο Πρόεδρός της μπορούν να αναθέσουν την ευθύνη εισήγησης σε :
α) Επιστημονικό Τμήμα της ΕΕΧ,
β) Μόνιμη ή Έκτακτη Επιτροπή ή Ομάδα Εργασίας της ΕΕΧ,
γ) υπάλληλο της ΕΕΧ.
3. Με απόφαση της Δ.Ε. μπορεί να ανατεθεί η ευθύνη εισήγησης, εκτός από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 και σε οποιονδήποτε ειδικό ή ομάδα ειδικών με το προς συζήτηση θέμα, με ή χωρίς αμοιβή.
4. Κάθε μέλος της ΣτΑ έχει το δικαίωμα να φέρει δική του εισήγηση για οποιοδήποτε θέμα της Η.Δ.
Οι εισηγήσεις προς τη ΣτΑ της ΕΕΧ υποβάλλονται από τους εισηγητές εγγράφως. Προφορικά γίνονται οι εισηγήσεις σε εξαιρετικές και έκτακτες περιπτώσεις καθώς και οι ενημερώσεις ή / και ανακοινώσεις, μόνο μετά από απόφαση της ΣτΑ που λαμβάνεται πριν από την οριστικοποίηση της Η.Δ.. Στην περίπτωση αυτή κατατίθενται τα σχετικά έγγραφα, εφόσον υπάρχουν, και γίνεται σχετική αναφορά στα πρακτικά της Συνόδου της ΣτΑ.


'Aρθρο 9
Διεξαγωγή Εργασιών

1. Μετά την εκλογή του προεδρείου της Συνόδου της ΣτΑ και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της Η.Δ. επικυρώνονται τα πρακτικά της χρονολογικά αμέσως προηγούμενης Συνόδου και οριστικοποιείται η Η.Δ., καθώς και η σειρά συζήτησης των θεμάτων.
Σε περίπτωση έκτακτης Συνόδου της ΣτΑ εφόσον δεν υπάρχει χρόνος, η έγκριση των πρακτικών αναβάλλεται για την επόμενη τακτική Σύνοδο της ΣτΑ.
2. Στη συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας της Δ.Ε. της ΕΕΧ ενημερώνει για τους απόντες της προηγούμενης Συνόδου της ΣτΑ. και τα απόντα μέλη δικαιολογούν την απουσία τους.
Σύμφωνα με την παράγρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 1804/88, μέλη της ΣτΑ που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες Συνόδους αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς του ψηφοδελτίου με το οποίο εκλέχτηκαν. Η αντικατάσταση γίνεται με απόφαση της ΣτΑ.
3. Πριν από τη διαδικασία το προεδρείο της Συνόδου σε συνεργασία με τη Δ.Ε. προτείνει προς τα μέλη της ΣτΑ και το χρονοδιάγραμμα της Συνόδου, ώστε τα μέλη να γνωρίζουν περίπου το πέρας των εργασιών της Συνόδου.
4. Κατά γενικό κανόνα ακολουθείται η εξής διαδικασία για κάθε θέμα:
α) Εισήγηση,
β) Διευκρινιστικές ερωτήσεις προς τον εισηγητή,
γ) Διευκρινιστικές απαντήσεις από τον εισηγητή,
δ) Έκφραση απόψεων και προτάσεις των μελών της ΣτΑ,
ε) Δευτερολογία του εισηγητή, ή και οποιουδήποτε μέλους της ΣτΑ,
ζ) Σύνοψη των προτάσεων από το προεδρείο και θέση αυτών σε ψηφοφορία.
5. Κανένα μέλος της ΣτΑ δε δικαιούται να λάβει το λόγο εάν δεν τον ζητήσει και δεν του δοθεί από το προεδρείο. Κατ΄εξαίρεση ο λόγος δίνεται αμέσως μόλις ζητηθεί προκειμένου περί διαδικαστικής πρότασης, ένστασης, ή προσωπικού θέματος. Το προεδρείο μπορεί να καθορίσει χρονικό όριο για κάθε ομιλητή, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του θέματος και το διαθέσιμο χρόνο. Κανένας δεν δικαιούται να διακόπτει τον ομιλητή. Το προεδρείο δικαιούται, μετά από προειδοποίηση, να αφαιρέσει το λόγο από ομιλητή εάν αυτός είναι εκτός θέματος ή έχει υπερβεί τον προκαθορισμένο χρόνο ομιλίας.
6. Μέλος της ΣτΑ που θεωρεί ότι δημιουργείται προσωπικό για τον εαυτό του θέμα, δικαιούται να ζητήσει το λόγο. Το προεδρείο ζητάει διευκρινίσεις και από τις δύο πλευρές και η ΣτΑ κρίνει αν υπάρχει προσωπικό θέμα, χωρίς να προηγηθεί συζήτηση. Αν αποφασιστεί ότι πρόκειται για προσωπικό θέμα δίνεται ο λόγος και στις δύο πλευρές για χρόνο που δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) λεπτά για τον καθένα, με δικαίωμα δευτερολογίας του θιγόμενου μέλους για χρόνο που δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) λεπτά. Γενίκευση της συζήτησης για προσωπικό θέμα γίνεται μόνο με τη διαδικασία των εκτός Η.Δ. θεμάτων.
7. Με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών της ΣτΑ είναι δυνατόν να επαναληφθεί ο κύκλος συζήτησης ενός θέματος, εφόσον κρίνεται ότι πρέπει να αναλυθεί περισσότερο πριν από τη λήψη της απόφασης. Στην περίπτωση αυτή επαναλαμβάνεται η διαδικασία της παραγράφου 3 πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, στο μισό χρόνο που δόθηκε αναλόγως στην πρώτη συζήτηση και χωρίς να επιτρέπονται δευτερολογίες.


'Aρθρο 10
Αρμοδιότητες Προεδρείου

1. Οι αρμοδιότητες του προεδρείου της ΣτΑ είναι :
α) Να διευθύνει τις εργασίες της Συνόδου της ΣτΑ και,
β) Να τηρεί την Η.Δ. και το χρονοδιάγραμμα εργασιών, όπως έχει καθοριστεί από τη ΣτΑ.
γ) Να παραδίδει, μετά τη λήξη των εργασιών της συνόδου, στο Γενικό Γραμματέα της Δ.Ε. όλο το έγγραφο υλικό της συνόδου της ΣτΑ.
2. Οι αποφάσεις του προεδρείου της Συνόδου κατά τη διαδικασία, αίρονται με απόφαση της ΣτΑ μετά από διαδικαστική πρόταση μέλους αυτής.


'Aρθρο 11
Λήψη Αποφάσεων

1. Οι αποφάσεις της Συνόδου της ΣτΑ λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της, μετά από ψηφοφορία μυστική ή με ανάταση των χεριών.
2. Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται αν το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) των παρόντων μελών της ΣτΑ. Επί προσωπικών θεμάτων γίνεται υποχρεωτικά μυστική ψηφοφορία. Τα μέλη απαντούν ΥΠΕΡ με ένα ΝΑΙ ή ΚΑΤΑ με ένα ΟΧΙ ή ρίπτουν λευκό, στην κάθε πρόταση.
3. Οι ψηφοφορίες διεξάγονται με ευθύνη του προεδρείου της Συνόδου της ΣτΑ.
4. Σε περίπτωση ισοψηφίας ακολουθεί νέα συζήτηση, δευτερολογίες και νέα ψηφοφορία. Σε περίπτωση και νέας ισοψηφίας δεν λαμβάνεται απόφαση και το θέμα παραπέμπεται σε επόμενη τακτική ή έκτακτη Σύνοδο της ΣτΑ.
5. Για θεσμικά θέματα απαιτείται λήψη απόφασης με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της ΣτΑ.


'Aρθρο 12
Πρακτικά Συνεδριάσεων των Συνόδων της ΣτΑ

1. Σε κάθε Σύνοδο της ΣτΑ τηρούνται πρακτικά με τον προσφορότερο, κατά την κρίση της Δ.Ε. τρόπο, με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα της, ο οποίος μπορεί να επικουρείται στο έργο του από τον Ειδικό Γραμματέα ή/και από υπαλλήλους της ΕΕΧ ή από εξωτερικούς συνεργάτες.
2. Τα πρακτικά περιλαμβάνουν απαραιτήτως:
α) Τον αριθμό της Συνόδου της ΣτΑ, ο οποίος πρέπει να είναι συνεχής για όλη τη διάρκεια της θητείας της ΣτΑ και το χαρακτηρισμό της Συνόδου (τακτική, ή έκτακτη),
β) Την ημερομηνία και τον τόπο πραγματοποίησης της Συνόδου,
γ) Τα παρόντα και τα απόντα μέλη της ΣτΑ ονομαστικά,
δ) Την Ημερήσια Διάταξη,
ε) Περίληψη της εισήγησης σε κάθε συζητούμενο θέμα, των προτάσεων που διατυπώθηκαν, το αποτέλεσμα της(των) ψηφοφορίας(ων) που τυχόν πραγματοποιήθηκαν, καθώς και την τελική απόφαση που λαμβάνεται.
Οι αποφάσεις της ΣτΑ διατυπώνονται με τρόπο σαφή και κατά το δυνατόν αριθμούνται σε συνεχή αρίθμηση σε όλη τη διάρκεια της θητείας της ΣτΑ και δημοσιεύονται στο επόμενο τεύχος των Χημικών Χρονικών.
3. Τα μέλη της ΣτΑ δικαιούνται να ζητήσουν την ονομαστική αναφορά της ψήφου τους (θετικής, αρνητικής, λευκής ή αποχής) στα πρακτικά, καθώς και σύντομη καταχώρηση των απόψεών τους που εκφράστηκαν κατά τη συζήτηση, εφόσον καταθέσουν σχετική γραπτή περίληψη στο Γενικό Γραμματέα της Δ.Ε. μέχρι το μεσημέρι της επόμενης από την ημέρα που πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος.
4. Στα μέλη της ΣτΑ αποστέλλονται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες αποσπάσματα των πρακτικών στα οποία περιλαμβάνονται οι παρεμβάσεις και οι τοποθετήσεις τους. Τα μέλη της ΣτΑ υποχρεούνται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, να αποστείλουν γραπτά τις διορθώσεις τους. Στην περίπτωση που δεν αποστείλουν διορθώσεις θεωρείται ότι συμφωνούν με την απόδοση των πρακτικών.
Τα πρακτικά θεωρούνται ότι είναι οριστικά εφόσον συμπεριληφθούν όλες οι έγγραφες διορθώσεις που απέστειλαν τα μέλη της ΣτΑ, επικυρώνονται στην αμέσως επόμενη Σύνοδο, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παράγρ. 1 του άρθρου 9, και υπογράφονται από το προεδρείο της Συνόδου της ΣτΑ στην οποία αναφέρονται, καθώς και από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα της ΕΕΧ.
Μετά τη διόρθωσή τους τα πρακτικά είναι στη διάθεση των μελών της ΣτΑ το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν από την επόμενη ΣτΑ.
Σε περίπτωση που υπάρξει αντίρρηση ή διαφωνία για τα πρακτικά αποφαίνεται η ΣτΑ.
Με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΧ τηρείται αρχείο πρακτικών Συνόδων της ΣτΑ. Για τη φύλαξη του αρχείου των πρακτικών των Συνόδων της ΣτΑ είναι υπεύθυνος υπάλληλος της ΕΕΧ που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα.


'Aρθρο 13
Συμμετοχή στις Συνόδους της ΣτΑ - Λοιπά θέματα

1. Σύμφωνα με την παράγρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 1804/88, στις Συνόδους της ΣτΑ μπορούν να παρίστανται και να λαμβάνουν το λόγο οι πρόεδροι των Δ.Ε.Π.Τ., ή οι οριζόμενοι από την Δ.Ε.Π.Τ. εκπρόσωποι των Περιφερειακών Τμημάτων χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η ΣτΑ μπορεί να καλεί στις Συνεδριάσεις της τους Προέδρους ή εκπροσώπους των Επιστημονικών Τμημάτων και Επιτροπών καθώς και υπαλλήλους της ΕΕΧ για να δώσουν πληροφορίες, καθώς επίσης και άλλα πρόσωπα για να ακούσει τη γνώμη τους.
2. Η κάλυψη των εξόδων των μελών της ΣτΑ που διαμένουν εκτός του τόπου διεξαγωγής της Συνόδου της ΣτΑ, αφορά βασικά τις δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής.
Εναπόκειται στα ενδιαφερόμενα μέλη της ΣτΑ η ανεύρεση του οικονομικότερου δυνατού τρόπου για τη δαπάνη μετακίνησής του, εφόσον δεν εξασφαλιστεί αυτή από τη Δ.Ε./Ε.Ε.Χ..
Η εξόφληση από την ΕΕΧ των δαπανών μετακίνησης και διαμονής γίνεται με βάση τα παραστατικά εξόδων.
3. Η αποζημίωση των μελών των Συλλογικών Οργάνων καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους λειτουργούς του Δημοσίου.
4. Τα μέλη της ΣτΑ εφόσον είναι υπάλληλοι ή μισθωτοί του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα, δικαιούνται άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές μέχρι τρείς (3) ημέρες το χρόνο για να συμμετέχουν στις Συνόδους της ΣτΑ.


'Aρθρο 14
Έγκριση και Τροποποίηση του Κανονισμού

Έγκριση και Τροποποίηση του Κανονισμού 1. Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε με την απόφαση 4 - 99 / 24.1.1999 που πάρθηκε στην 3η Σύνοδο της 4ης Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) της ΕΕΧ (1997 - 2000) και επικυρώθηκε, μετά την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων που είχαν υποβληθεί, με την απόφαση 1η- 00 / 19.2.2000 που πάρθηκε στη 5η Σύνοδο της 4ης Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) της ΕΕΧ (1997 - 2000).

Ο παρών Κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί με νέα απόφαση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) της ΕΕΧ.

Ακολουθήστε μας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

« Ιούλιος 2024 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31