Ελεγκτική Επιτροπή 6/10/2020

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΕΧ ΣΤΗ 2η ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ 11ης ΣτΑ

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2019

Προς
Τα μέλη ΣτΑ
2η Σύνοδος 11ης ΣτΑ
της «ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ»

Η Ελεγκτική Επιτροπή ΕΕ/ΕΕΧ που εκλέχτηκε στις εκλογές της 4ης Νοεμβρίου 2018, πραγματοποίησε στο χρονικό διάστημα από την εκλογή της μέχρι σήμερα πέντε (5) συνεδριάσεις.

Αναφέρονται στη συνέχεια ορισμένα από τα θέματα που απασχόλησαν τα μέλη της ΣτΑ.

1. Θεσμικό Πλαίσιο της ΕΕΧ

Στην 1η/2-12-2018 συνεδρίαση της ΕΕ/ΕΕΧ τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής ενημερώθηκαν για τις διατάξεις του Ν. 1804/1988 «Ένωση Ελλήνων Χημικών» (ΦΕΚ 177/Α΄/25-8-1988), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α΄/7-12-2016), των Υπουργικών Αποφάσεων και των Κανονισμών που ισχύουν και διέπουν την οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Τμημάτων της ΕΕΧ.

Διαπιστώθηκε ότι, με βάση την εξουσιοδότηση που παρέχει η παρ. 1 του άρθρου 18, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1804/1988 και την αριθ. 9177/57/20-0501993 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, έχουν εκδοθεί από τη ΣτΑ, Κανονισμοί Λειτουργίας που αφορούν:

- Τη Λειτουργία της ΣτΑ,

- Τη Λειτουργία της ΔΕ/ΕΕΧ,

- Την Οργάνωση και Λειτουργία των Περιφερειακών Οργάνων Διοίκησης (Συνέλευση ΠΤ, Διοικούσα Επιτροπή ΠΤ, Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή),

- Την Εκλογή Αιρετών Μελών των Οργάνων Διοίκησης,

καθώς και άλλοι κανονισμοί (Επιστημονικών Τμημάτων, Συντακτικής Επιτροπής ΧΧ, Διεξαγωγής ΠΜΔΧ, Συμβουλίου Εκπαίδευσης (ΣΕ), Επιλογής Εκπροσώπων ΕΕΧ, Αναρτήσεων στον Ιστότοπο της ΕΕΧ, Οργάνωσης Επιστημονικών και Επαγγελματικών Εκδηλώσεων, Λειτουργίας της ικονομικής Υπηρεσίας κ.ά.).

Στη 2η 22-01-2019 συνεδρίαση της ΕΕ/ΕΕΧ ο Ταμίας της Ένωσης σ. Π. Πάντος ενημέρωσε τα μέλη της ότι ο Κανονισμός Λειτουργίας της Οικονομικής Υπηρεσίας της ΕΕΧ είναι υπό αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό και θα κοινοποιηθεί στην ΕΕ/ΕΕΧ εγκαίρως όταν αναμορφωθεί.

Μέχρι τη σύνταξη του παρόντος σημειώματος δεν έχει υπάρξει σχετική ενημέρωση της ΕΕ/ΕΕΧ.

Διαπιστώθηκε ότι στον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας των Περιφερειακών Τμημάτων της ΕΕΧ, που εγκρίθηκε από τη ΣτΑ, έχει συμπεριληφθεί το Κεφάλαιο Δ΄ (Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή) το οποίο αναφέρεται στη λειτουργία των Τοπικών Ελεγκτικών Επιτροπών (Τ.Ε.Ε.) και στην οικονομική λειτουργία των ΠΤ.

Διαπιστώθηκε όμως ότι δεν έχει εκδοθεί Κανονισμός για τη λειτουργία της «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ/ΕΕΧ)».

Μετά τη διαπίστωση αυτή η Ελεγκτική Επιτροπή αποφάσισε να εκπονήσει Κανονισμό Λειτουργίας της. Το σχέδιο του Κανονισμού αυτού εστάλη στη ΔΕ/ΕΕΧ και στη συνέχεια εγκρίθηκε με την ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2-12-2018.της ΕΕ/ΕΕΧ

Την 14/06/2019. ο Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΕ/ΕΕΧ στάλθηκε στα μέλη της ΣτΑ για ενημέρωσή τους (υπάρχει ειδικό θέμα στην ΗΔ).

Μετά την παρουσίασή του στη ΣτΑ θα σταλεί στα λοιπά; όργανα της ΕΕΧ (Δ.Ε, Συνελεύσεις ΠΤ, ΔΕΠΤ, ΤΕΕ) και θα συμπεριληφθεί στο Θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης.

Η ΕΕ/ΕΕΧ επισημαίνει την ανάγκη πιστής τήρησης των Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία της Ένωσης από όλα τα μέλη που συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης, επιτροπές και ομάδες εργασίας κτλ.

2. Οργανισμός της ΕΕΧ

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 1804/1988, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβάρνησης, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ύστερα από γνώμη της ΣτΑ καταρτίζεται ο οργανισμός της ΕΕΧ...

Παρά την παρέλευση τριάντα και πλέον ετών από τη δημοσίευση του νόμου της Ένωσης Ελλήνων Χημκών το αναφερόμενο ΠΔ δεν έχει εκδοθεί και η Ένωση στερείται Οργανισμού. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών της.

Σημειώνουμε ότι από το Νομικό Σύμβουλο της Ένωσης εκπονήθηκε σχέδιο «Οργανισμού της ΕΕΧ». Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της 5ης Συνόδου της 10ης ΣτΑ το εν λόγω σχέδιο ΠΔ εστάλη εκ νέου στο Νομκό Σύμβουλο με την ΑΠ 1531/11-12-2017 της Προέδρου της Ένωσης, ούτως ώστε το τελικό κείμενο να προωθηθεί στο ΥΠΑΝ για να προχωρήσει η διαδικασία ψήφισής του.

Δεν είναι γνωστό σε ποιά φάση βρίσκεται το ζήτημα αυτό και ποιός είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση της περαιτέρω πορείας έγκρισής του.

Επιβάλλλεται η ΔΕ να ορίσει αρμόδιο σύμβουλο για την προώθηση της έγκρισης του Οργανισμού.

Η ΣτΑ θα πρέπει να ενημερωθεί επακριβώς γαι την καθυστέρηση έκδοσης του ΠΔ.

3. ΠΔ για τα Πειθαρχικά Συμβούλια

Πριν από αρκετά χρόνια είχαμε εκπονήσει σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με τα «Πειθαρχικά Συμβούλια της ΕΕΧ».

Έκτοτε η νομοθεσία έχει αλλάξει σε σημαντικό βαθμό και συνεπώς το θέμα θα πρέπει να επανεξετασθεί ριζικά.

Θέματα που απασχόλησαν την ΕΕΧ τα προηγούμενα χρόνια, όπως η γνωστή υπόθεση στο ΠΤ Πελοπονήσσου και Δυτικής Ελλάδας, η προσπάθεια αλλοίωσης των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών της ΔΕ/ΕΕΧ από τη ΣτΑ, η προσπάθεια αλλοίωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της ΕΕΧ, καθώς και η Έγκλιση που κατέθεσαν μέλη της προηγούμενης ΔΕ/ΕΕΧ κατά της ΔΕ του Περιφερειακού Τμήματος Αττικής και Κυκλάδων, ορισμένες από τις οποίες εκκρεμούν στην ελληνική δικαιοσύνη, επιβάλλουν την εκπόνηση και ψήφιση του Προεδρικού Διατάγματος για τα Πειθαρχικά Συμβούλια της ΕΕΧ όπως προβλέπεται στο νόμο της Ένωσης.

4. Λειτουργία ΕΕ/ΕΕΧ και ΤΕΕ

α) ΠΤ Ευρυτανίας-Κεντρικής Ελλάδας-Εύβοιας

Όπως είναι γνωστό στο ΠΤ Ευρυτανίας-Κεντρικής Ελλάδας-Εύβοιας δεν διεξήχθησαν εκλογές την 4η Νοεμβρίου 2018 και κατά συνέπεια δεν εκλέχθηκαν ΔΕΠΤ και ΤΕΕ.

Με την ΑΠ 179/1-3-2019 επιστολή τους η π. Πρόεδρος και ο π. Ταμίας του ΠΤ (Κ.Ραπτοπούλου και Ι. Πασιάς) έθεσαν το θέμα του σοβαρού οικονομικού προβλήματος που αντιμετωπίζει το ΠΤΕυρ-ΚΕ-Ευβ, το οποίο έχει οδηγήσει στην αδρανοποίησή του και τη μη λειτουργία του.Το θέμα συζητήθηκε στην 5η/21-3-2019 συνεδρίαση της ΔΕ με εισήγηση των σ. Π. Πάντου και Ι. Κατσογιάννη οι οποίοι ανέλαβαν και να το χειριστούν.

Σημειώνουμε ότι, εκτός από τη μη διεξαγωγή εκλογών στο ΠΤ, υφίσταται και ένα επίσης σημαντικό οικονομικό θέμα το οποίο έχουν επισημάνει και οι Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές στην έκθεσή τους για τη χρήση 2017:

"Στην κλειόμενη χρήση, όπως και στην προηγούμενη, δεν τέθηκε υπόψη μας υπογεγραμμένος απολογισμός χρήσης 2017 του ΠΤ Ευρυτανίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας. Επιπλέον από την αλληλογραφία της Προέδρου του Π.Τ. με την Πρόεδρο της Ένωσης, προκύπτει διαφορά στο υπόλοιπο των χρηματικών διαθεσίμων, που αναφέρει η Πρόεδρος του Π.Τ. ποσού 4294,18 Ευρώ και του υπολοίπου 7.414,41 Ευρώ που εμφανίζεται στα βιβλία της Ένωσης. Θα πρέπει να αναζητηθούν τυχόν ακαταχώρητες δαπάνες και να διερευνηθεί η διαφορά, ώστε να προσδιοτισθεί τυχόν έλλειμμα διαχείρισης και να καταλογισθεί στους αρμόδιους Διαχειριστές."

Η ΕΕ/ΕΕΧ έθεσε στην ΔΕ/ΕΕΧ το ερώτημα σχετικά με τις ενέργειες που η ΔΕ προγραμματίζει για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μη εκλογής ΔΕΠΤ και ΤΕΕ. Επίσης επισήμανε ότι επιβάλλεται να γίνουν ενέργειες για την αντιμετώπιση του ελλείματος.

Ο Πρόεδρος της ΕΕ/ΕΕΧ επανήλθε αποστέλλοντας στις 7/4/2019 σε όλα τα μέλη της ΔΕ E-mail για να υπενθυμίσει το θέμα.

Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία απάντηση και δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Συνεπώς η ΣτΑ θα πρέπει να επιληφθεί του θέματος.

β) ΠΤ Νοτίου Αιγαίου

Στο ΠΤ Νοτίου Αιγαίου εκλέχθηκαν στην ΤΕΕ μόνο δύο (2) μέλη, αντί για τρία (3) που προβλέπει ο νόμος, λόγω έλλειψης υποψηφιοτήτων.

Κατόπιν αυτού η ΤΕΕ δεν μπορεί να λειτουργήσει δεδομένου ότι, όπως προβλέπει το άρθρο 13 παρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ( Ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α΄ 45) «τα συλλογικά όργανα του δημοσίου συγκροτούνται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη». Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ 1 του ιδίου νόμου, «στα τριμελή συλλογικά όργανα για την επίτευξη απαρτίας, απαιτείται η παρουσία και των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών».

Η Ελεγκτική Επιτροπή έθεσε το θέμα στη ΔΕ στις 7/5/2019 και το θέμα συζητήθηκε στη συνεδρίαση ΔΕ 8η/16-5-2019.

Το θέμα ανέλαβε να συζητήσει ο Πρόεδρος σ. Α. Παπαδόπουλος με το Νομικό Σύμβουλο της ΕΕΧ ώστε να διερευνηθεί εάν θα πρέπει να προκηρυχθούν επαναληπτικές εκλογές ή εάν ο έλεγχος των οικονομικών του ΠΤΝΑ μπορεί να αναληφθεί από την ΕΕ/ΕΕΧ.

Αναμένεται ενημέρωση.

Έχουμε την άποψη ότι η ΣΤΑ η οποία ενέκρινε τον Κανονισμό Λειτουργίας των Περιφερειακών Οργάνων Διοίκησης της ΕΕΧ, συνεπώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας των ΤΕΕ μπορεί με απόφασή της και ενδεχομένως τροποποίηση του σχετικού κανονισμού να ορίσει ότι οι ΤΕΕ συνεργάζονται με την ΕΕ/ΕΕΧ για τη άσκηση του οικονομικού ελέγχου των ΠΤ.

γ) Προϋπολογισμοί ΚΥ και ΠΤ έτους 2019

Στις 2/12/2018 η ΕΕ/ΕΕΧ ζήτησε από το Λογιστήριο να της δοθούν ο προϋπολογισμός της ΚΥ, καθώς και οι προυπολογισμοί των ΠΤ της χρήσης 2019.

Μέχρι σήμερα μας έχει δοθεί ο προυπολογισμός της ΚΥ και με μεγάλη καθυστέρρηση οι προυπολογισμοί ορισμένων ΠΤ. Όπως μας ενημέρωσε το Λογιστήριο, οι ΤΕΕ των ΠΤ-ΝΑ, ΠΤ-ΒΑ, ΠΤ-ΕΥΡ-ΣΤ-ΕΥ δεν απέστειλαν εκθέσεις ελέγχου για το 2018, ενώ το ΠΤΑΜΘ απέστειλε την έκθεση της ΤΕΕ υπογεγραμένη μόνο απο ένα μέλος της.

Διαπιστώνουμε ότι ο εκτελούμενος Προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων 2019 της ΕΕΧ αλλά και ο υπό έγκριση προυπολογισμός 2020 δεν είναι ισοσκελισμένοι.

Στην ΣτΑ της 23/6/2019 θα πρέπει τα μέλη της ΣτΑ να ενημερωθούν από τη ΔΕ/ΕΕΧ για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το πρώτο εξάμηνο 2019 (ΚΥ και ΠΤ), τόσο ως προς το σκέλος των εσόδων, όσο και ως προς το σκέλος των εξόδων

δ) Συμβάσεις της ΕΕΧ με Εταιρείες και εξωτερικούς Συνεργάτες

δ1) Συμβάσεις της ΕΕΧ με Εταιρείες

H ΕΕΧ έχει συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με τις εταιρείες:

α) ROSCA STEFAN του PETRU (Υπηρεσίες καθαριότητος)

β) ΓΡΙΒΑΣ ΑΕΕ (Τεχνική Υποστήριξη Τεχνολογικού Εξοπλισμού)

γ) Γ. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ- ADAPTIVE SOFTWARE SOLUTIONS Ε.Ε. με δ.τ. «ADAPT SOFT» (Συντήρηση & Υποστήριξη Λογισμικού Soft1 –Μητρώο κτλ)

δ) IDEA ACCOUNTAX ΙΚΕ (Λογιστήριο-Οικονομικός Σύμβουλος)

ε) Απόστολος Γκούμας-Παναγιώτης Λαμπρογιάννης Ο.Ε., με δ.τ. «ADJUST LANE» (Παραγωγή σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή και εκτύπωση του περιοδικού Χημικά Χρονικά)

στ) PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.-Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές (PKF Audit Tax & Business Advisory) (Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ)

ζ) ΜΙΧΕΛΗΣ-ΣΤΡΟΓΓΥΛΑΚΗ-ΡΑΙΝΧΑΡΤ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «MSTR LAW FIRM» ( Νομικός Σύμβουλος της ΕΕΧ)

Η) ΣΙΡΙΝΙΔΗΣ ΝΕΤΙΚΟΝ (Λογισμικό Mail Server)

Η απομαγνητοφώνηση των πρακτικών ΣτΑ ανατίθεται στην εταιρεία AELIOS, ενώ η εκτύπωση εκλογικού υλικού των πρόσφατων εκλογών ανατέθηκε στον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΦΕΡΕΤΟ

δ2) Συμβάσεις της ΕΕΧ με Εξωτερικούς Συνεργάτες

Επίσης έχουν συναφθεί συμβάσεις παροχής υπηρεσιών της ΕΕΧ με εξωτερικούς συνεργάτες:

α) Σπύρος Κιτσινέλης (Χ.Χ., Προώθηση Περιοδικών CHEMRUBSOC, Διαδικτυακός τόπος ΕΕΧ, Επικοινωνία κτλ).

Μία ακόμα χωριστή σύμβαση για τη συμμετοχή του στο έργο ΕΣΠΑ με κωδικό 5003030.

β) Μαρία Καλιάνη (Γραμματειακή υποστήριξη)

γ) Ευαγγελία Ρεκατσίνα (Λογιστήριο ΕΕΧ).

Μία ακόμα χωριστή σύμβαση για το Λογιστήριο του ΠΕΑΧ

δ) Θανάσης Νταραβάνογλου (Καταχώρηση αποδείξεων του Μητρώου μελών της ΕΕΧ)

Μία ακόμα χωριστή σύμβαση για το έργο ΕΣΠΑ με κωδικό 5003030.

Επίσης ανατεθεί στον δικηγόρο κ. Στ. Μακαρώνα η υπόθεση της δίκης των Δρούγκα – Βεροπούλου.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2019 καταβλήθηκε εκ μέρους της ΕΕ/ΕΕΧ μεγάλη προσπάθεια για να ενημερωθεί για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που έχει συνάψει η ΕΕΧ τόσο με τις εταιρείες, όσο και με τους εξωτερικούς συνεργάτες.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η όλη διαδικασία ενημέρωσης ήταν πολύ επώδυνη και σε ορισμένες περιπτώσει ς απέβη άκαρπη.

Διαπιστώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στη σύναψη των συμβάσεων, συνεχείς ανανεώσεις συμβάσεων με τις ίδιες εταιρείες και τους ίδιους εξωτερικούς συνεργάτες. Υφίστανται σημαντικές καθυστερήσεις στη σύναψη και υπογραφή των συμβάσεων, μη έγκαιρες αναρτήσεις στο ΚΗΜΔΗΣ, έλλειψη συστονισμού μεταξύ Λογιστηρίου και Γραμματείας σε ότι αφορά τις αναρτήσεις των συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ και τις αναρτήσεις των σχετικών με συμβάσεις αποφάσεων της ΔΕ στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το Λογιστήριο εδήλωσε άγνοια για την ύπαρξη συμβάσεων ορισμένων συμβάσεων (ΕΣΠΑ κτλ).

Η ΔΕ/ΕΕΧ θα πρέπει να παρακολουθεί με πιο συστηματικό τρόπο τις συμβάσεις που συνάπτονται με εταιρείες και εξωτερικούς συνεργάτες, ώστε να τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις των νόμων, να μην παρακωλύεται η πραγματοποίηση των δαπανών, όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις και ο ισχύων Κανονισμός Λειτουργίας της Οικονομικής Υπηρεσίας (χρήζει ανανέωσης) και να μην διακινδυνεύει η ομαλή εξέλιξη και πορεία υλοποίησης του αντίστοιχου έργου κάθε σύμβασης και η προστασία των συμφερόντων της Ένωσης.

Η ΕΕ/ΕΕΧ πέρα από τις αρμοδιότητες ελέγχου που προβλέπει ο νόμος επιδιώκει, τη συνεργασία με όλα τα αρμόδια όργανα της ΔΕ/ΕΕΧ για τον παραπάνω σκοπό,

ε) Εκθέσεις Ελέγχου ΕΕ/ΕΕΧ (ΚΥ) και ΤΕΕ (ΠΤ) για το 2018

Η ΕΕ/ΕΕΧ της προηγούμενης τριετίας έχει ελέγξει τα οικονομικά στοιχεία της ΚΥ για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/8/2018.

Η ΕΕ/ΕΕΧ έθεσε στη ΔΕ/ΕΕΧ το ερώτημα εάν τον έλεγχο του χρονικού διαστήματος από 1/8/2018 έως 31/12/2018 θα πραγμαατοποιήσει η προηγούμενη ΕΕ ή εάν ο έλεγχος θα διενεργηθεί από την παρούσα ΕΕ. Το θέμα συζητήθηκε στη ΔΕ η οποία και αποφάσισε να κληθεί η προηγούμενη/απελθούσα ΕΕ να ολοκληρώσει τον έλεγχο.

Δεν ενημερωθήκαμε για το αποτέλεσμα του ελέγχου.

Όπως μας ενημέρωσε το Λογιστήριο, οι ΤΕΕ των ΠΤ δεν έχουν στείλει στο σύνολό τους εκθέσεις ελέγχου για το 2018. Επισημειώνουμε ότι οι εκθέσεις ελέγχου των ΤΕΕ, οι οποίες σύμφωνα με τους κανονισμούς, παρουσιάζονται στις Συνελεύσεις ΠΤ (οι οποίες διενεργούνται εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους) και στη συνέχεια υποβάλλονται στη ΣτΑ, πρέπει να φυλλάσσονται και στο Λογιστήριο και να είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου 2018 η ΕΕ έλεγχε, όπως αναφέρεται στην έκθεση που παρουσίασε στη ΣτΑ, μόνο την ορθή ή μη καταγραφή και απεικόνιση των εσόδων και των εξόδων (ΧΕΠ), σύμφωνα με τη νομοθεσία και τον κανονισμό της Ένωσης, την έγκαιρη λογιστικοποίηση των εσόδων και ενημέρωση του Μητρώου, την έκδοση των ΧΕΠ σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΕΧ, την έγκαιρη έγκριση των δαπανών από τον Ταμία και τον Πρόεδρο, τη διαπίστωση ύπαρξης σχετικών συμβάσεων για τις δαπάνες που αφορούν τη λήψη υπηρεσιών, την καταγραφή και αρχειοθέτηση των δαπανών και βεβαίωνε τη ΣτΑ ότι οι παραπάνω διαδικασίες τηρούνται όπως ορίζει ο νόμος και οι κανονισμοί.

Η νέα ΕΕ/ΕΕΧ που εκλέχτηκε στις εκλογές της 4/11/2018, όπως θα διαπιστώσετε, επεκτείνει τον έλεγχο της σε πολλές δραστηριότητες της ΕΕΧ που έχουν οικονομικό ενδιαφέρον και περιεχόμενο και συνεργάζεται με τη ΔΕ για το σκοπό αυτό.

Πρέπει να ενημερώσουμε ότι σ΄ αυτή την προσπάθεια έχουμε τη συνεργασία της ΔΕ/ΕΕΧ. Η ΕΕ/ΕΕΧ ενημερώνεται για τις προσκλήσεις των μελών της ΔΕ σε συνεδρίαση, καθώς και για την ΗΔ, καθώς και τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Ο Πρόεδρος της ΕΕ/ΕΕΧ έχει συμμετάσχει σε όλες τις συνεδριάσεις της ΔΕ και, σε αρκετές περιπτώσεις, ζητείται η άποψή του και έχει παρέμβει στη συζήτηση που εξελίσσεται στη ΔΕ.

Αντίστοιχα στις συνεδριάσεις της ΕΕ/ΕΕΧ καλείται να παρίσταται ο Ταμίας, η Οικονομική Σύμβουλος και η Συνεργάτης της ΕΕΧ για θέματα Λογιστηρίου. Τα πρακτικά και οι αποφάσεις της ΕΕ/ΕΕΧ κοινοποιούνται και στη ΔΕ/ΕΕΧ.

στ) Παρατηρητήριο της Επαγγελματικής Απασχόλησης των Χημικών και των Εξελίξεων στην Επιστήμη της Χημείας-ΠΕΑΧ

Κανονισμός για το Συμβούλιο Εκπαίδευσης (ΣΕ) για την Υλοποίηση των Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της ΕΕΧ

Η ΕΕΧ από κοινού με το Πανελλήνιο Σύλλογο Χημικών Βιομηχανίας σύστησαν το 2004 την αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΑΧ – Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» με εταιρικό κεφάλαιο 2.100,00 €.

Σύμφωνα με σημείωμα της π. Προέδρου Φ. Σιδέρη η ΓΣ του ΠΕΑΧ αποφάσισε την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 10.000,00 € με δεδομένο το γεγονός ότι το ΠΕΑΧ, με εταιρικό κεφάλαιο 2.100,00 € έχει επιχορηγηθεί απ΄ την ΕΕΧ με ποσό μεγαλύτερο των 80.000,00 €.

Επίσης η ΣτΑ στις 4-12-2013 αποφάσισε ορισμένες αλλαγές στο Καταστατικό του ΠΕΑΧ.

Μέχρι σήμερα η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δεν έχει πραγματοποιηθεί και η ενσωμάτωση των αποφασισμένων αλλαγών στο Καταστατικό του ΠΕΑΧ δεν έχει γίνει.

Η ΕΕ/ΕΕΧ ζήτησε να της δοθεί η τελευταία έκθεση του διαχειριστή του ΠΕΑΧ. Ζήτησε επίσης τα πρακτικά των πρόσφατων Γενικών Συνελεύσεω της Εταιρείας.

Η έκθεση του διαχειριστή δεν μας δόθηκε.

Μας δόθηκε ένα ανυπόγραφο πρακτικό ΓΣ του ΠΕΑΧ της 9-3-2017.

Διαπιστώσαμε ότι, το σχέδιο τροποποιήσεων και η κωδικοποίηση του καταστατικού του ΠΕΑΧ εστάλη για υπογραφή στον Πρόεδρο του ΠΣΧΒΕ, όμως δεν έχει υπογραφεί.

Τελικά το τροποποιημένο και κωδικοποιημένο καταστατικό δεν κατατέθηκε στο πρωτοδικείο και κατά συνέπεια η τροποποίηση δεν ολοκληρώθηκε.

Μετά από ερώτησή μας το Λογιστήριο μας ενημέρωσε ότι η ΕΕΧ επιχορήγησε το ΠΕΑΧ τα πρόσφατα τελευταία έτη με τα παρακάτω ποσά

26//11/2014 3.300,00 € 25/09/2015 10.000,00 €

17/03/2016 10.000,00 € 21/07/2018 3.820,00 €

Συνολικά: 27.120,00 €

Διαπιστώσαμε επίσης ότι η ΔΕ/ΕΕΧ, το 2017 είχε λάβει απόφαση για την άμεση καταβολή στο ΠΕΑΧ του ποσού των 10.000,00 € για αύξηση εταιρικού κεφαλαίου. Δεν μας επιδείχτηκε το ΧΕΠ, συνεπώς η απόφαση αυτή δεν έχει εφαρμοσθεί.

Με τη απόφαση 506/13-09-2017 της ΔΕ/ΕΕΧ αποφασίστηκε η επιχορήγηση του ΠΕΑΧ με το ποσό των 2.500,00 € για την εκπαίδευση των ταμιών των ΠΤ στην έκδοση ΧΕΠ και στην τήρηση λογαριασμών.

Δεν είναι γνωστό εάν έχει γίνει ενημέρωση και έχει παρουσιασθεί οικονομικός απολογισμός για τη δράση αυτή.

Όσον αφορά τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Εκπαίδευσης (ΣΕ) για τη διοργάνωση σεμιναρίων, η πλημελής εφαρμογή του σχετικού Κανονισμού, καθώς και των αποφάσεων της ΔΕ είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία εξαιρετικά μεγάλων εντάσεων κατά την διάρκεια της προηγούμενης τριετίας ( απόφαση ΔΕ 150η/12η/01-06-2016).

Η ΕΕ/ΕΕΧ σύστησε στη ΔΕ να πραγματοποιήσει ειδική συνεδρίαση για να συζητηθούν συνολικά όλα τα χρονίζοντα θέματα σχετικά με τη λειτουργία του ΠΕΑΧ. Η ΔΕ με την απόφασή της 45/6η/10-04-2019 έκρινε ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί η ειδική αυτή συνεδρίαση.

Μέχρι σήμερα η συνεδρίαση δεν έχει πραγματοποιηθεί. Ομοίως δεν έχει πραγματοποιηθεί ΓΣ του ΠΕΑΧ για το 2019 και δεν έχει κατατεθεί απολογισμός και προγραμματισμός δράσης.

Η ΕΕ/ΕΕΧ ζήτησε να της γνωστοποιηθούν τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων του ΠΕΑΧ για την χρήση 2018. Επίσης ζήτησε την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού του ΠΕΑΧ για το 2019.

Τα στοιχεία αιυτό μέχρι σήμερα δεν έχουν χορηγηθεί.

Στην πρόσφατη 8η/16-5-2019 συνεδρίαση της ΔΕ συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη διοργάνωση σεμιναρίου CLP/REACH στην Πάτρα το οποίο αναβλήθηκε την τελευταία στιγμή. Συζητήθηκε επίσης το σεμινάριο μετάβασης στο πρότυπο ISO-17025 που έγινε στη Θεσ/νίκη και το αντίστοιχο που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, καθώς και θέματα σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική των σεμιναρίων, τη δημιουργία μητρώου εκπαιδευτών κτλ

Ο Πρόεδρος της ΕΕ/ΕΕΧ παρουσίασε στοιχεία για δύο δωρεάν σεμινάρια CLP/REACH (Αθήνα 5-6/10/2018 & Θεσ/νίκη 15-16/12/2018) τα οποία χρηματοδότησε η Ένωση με το ποσό των 3.820,00 €

Το σεμινάριο στην Αθήνα παρακολούθησαν τριάντα τρία (33) άτομα, εκ των οποίων μόνο δέκα οκτώ (18) χημικοί ταμειακά τακτοποιημένοι, ενώ το παρακολούθησαν και τρείς (3) χημικοί που οφείλουν συνδρομές, καθώς και μη χημικοί.

Το σεμινάριο στη Θεσ/νίκη παρακολούθησαν πενήντα πέντε (55) άτομα, εκ των οποίων επτά (7) δεν βρέθηκαν εγγεγραμένοι στην Ένωση και έξι (6) οφείλουν συνδρομές έως και δέκα (10) ετών.

Από τις απόψεις που αναπτύχθηκαν από μέλη της ΔΕ, έγινε φανερό ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα σχετικά με τις αρμοδιότητες και το ρόλο των οργάνων (ΔΕ/ΕΕΧ, ΠΕΑΧ, ΣΕ, ΠΤ/ΕΤ), καθώς και των προσώπων που εμπλέκονται στην οργάνωση και την πραγματοποίηση των σεμιναρίων.

Είναι γνωστά τα προβλήματα και οι εντάσεις που δημιουργήθηκαν την τελευταία τριετία από άστοχους χειρισμούς που είχαν σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις μεταξύ μελών κορυφαίων οργάνων της κεντρικής και της περιφερειακής διοίκησης, οι οποίες δεν αρμόζουν σε ένα επιστημονικό χώρο με την ιστορία της ΕΕΧ. Φαίνεται ότι οι εντάσεις αυτές θα εξακολουθήσουν να ταλαιπωρούν την Ένωση για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Συστήνεται:

α) Να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω ειδική συνεδρίαση της ΔΕ/ΕΕΧ.

β) Να παρουσιασθεί ο Προγραμματισμός του ΠΕΑΧ για το 2019

γ) Να υπάρξει ενημέρωση σχετικά με την τροποποίηση του Καταστατικού του ΠΕΑΧ

δ) Να συγκεντρωθούν τα οικονομικά στοιχεία για τη δράση του ΠΕΑΧ τα χρόνια λειτουργίας του και ιδιαίτερα οι επιχορηγήσεις που έχει λάβει από την ΕΕΧ και να γίνει απολογισμός εσόδων-εξόδωνα για κάθε έτος λειτουργίας του.

ε) Να τηρείται πιστά από όλα τα όργανα το καταστατικό του ΠΕΑΧ καθώς και ο Κανονισμός του Συμβουλίου Εκπαίδευσης

ζ) Συμμετοχή της ΕΕΧ στο «Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

Η ΕΕΧ είναι δικαιούχος της ενταγμένης Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Επιστημονικών/Τεχνικών Στελεχών στη Βιομηχανία Τροφίμων και την Περιβαλλοντική Διαχείριση», με κωδικό ΟΠΣ 5003030, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2010 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Το συνολικό κόστος της Πράξης ανέρχεται σε 1.437.830,29 € (Δημόσια Δαπάνη Πράξης 1.419.112,15 € και ιδιωτική συμμετοχή 18.718,14 €).

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαική Ένωση.

Το θέμα της συμμετοχής της ΕΕΧ συζητήθηκε αρχικά στη ΔΕ/ΕΕΧ το Σεπτέμβριο 2016 και τελικά η πρόταση κατατέθηκε και το έργο εντάχθηκε οριστικά το Νοέμβριο 2017.

Ένα ιδιαίτερο πρόβλημα διαπιστώθηκε πρόσφατα σχετικά με τη Σύμβαση του επικεφαλής της ομάδας Έργου κ. Νικήτα Καστή ο οποίος είχε ορισθεί εξ αρχής (Σεπτέμβριος 2016) με απόφαση της ΔΕ/ΕΕΧ ως υπεύθυνος υλοποίησης της Πράξης/¨Εργου.

Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι η σύμβαση που είχε υπογραφεί πριν οκτώ (8) περίπου μήνες, την 1/10/2018 μεταξύ της π. Προέδρου της Ένωσης και του Συνεργάτη δεν ίσχυε, διότι δεν αναρτήθηκε όπως έπρεπε στο ΚΗΜΔΗΣ. Ως εκ τούτου η νέα ΔΕ βρέθηκε υποχρεωμένη να απασχοληθεί επί σειρά συνεδριάσεων για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που ανέκυψε.

Σημειώνεται ότι η αμοιβή του Συνεργάτη της Ένωσης προβλέπεται ότι θα καταβληθεί από ίδιους πόρους της ΕΕΧ και όχι από τους πόρους του προγράμματος.

Οι συμβάσεις, που έχουν υπογραφεί μεταξύ της ΕΕΧ και πέντε (5) ακόμα Στελέχων της ομάδας Έργου, μόλις πρόσφατα γνωστοποιήθηκαν, ενώ επίκειται η υπογραφή δύο (2) ακόμα συμβάσεων έργου με δύο (2) επί πλέον Στελέχη τα οποία επιλέχθηκαν πρόσφατα μετά από επαναληπική προκήρυξη, και τα οποία θα ενταχθούν και αυτά στην ομάδα Έργου.

Τα επτά (7) αυτά στελέχη προβλέπεται να αμοίβονται από το πρόγραμμα.

Ασφαλώς ο Πρόεδρος και η ΔΕ θα ενημερώσουν διεξοδικά τα μέλη της ΣτΑ για την πορεία εκτέλεσης του Προγράμματος αυτού και για τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για την ΕΕΧ και τα μέλη της.

Ο προυπολογισμός του Έργου είναι πολύ μεγάλος για τα δεδομένα της ΕΕΧ και οι χειρισμοί που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωσή του είναι εξαιρετικά σημαντικοί. Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου και τη διαφύλαξη του κύρους της ΕΕΧ.

Σημειώνουμε ότι η ΕΕ/ΕΕΧ έχει εκφράσει την επιθυμία να ενημερωθεί αναλυτικά τόσο για το σχεδιασμό, όσο και για τις μέχρι σήμερα ενέργειες και γενικά για την πορεία υλοποίησης της Πράξης.

η) Έσοδα-Έξοδα

Στην Ελεγκτική Επιτροπή δόθηκαν πρόσφατα το Ημερολόγιο Ταμείου, καθώς και το Ημερολόγιο των Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής για τη χρονική περίοδο από 1/1/2019 έως 31/3/2019. Ο έλεγχος των δύο αυτών καταστάσεων δεν κατέστη εφικτό να πραγματοποιηθεί, διότι οι αρμόδιοι δήλωσαν ότι ήταν απασχολημένοι με τον έλεγχο που πραγματοποιούσαν την περίοδο αυτή οι Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές στους οποίους η ΔΕ έχει αναθέσει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και τον ισολογισμό της Ένωσης για το έτος 2018.

Δεν μας έχουν δοθεί οι αντίστοιχες καταστάσεις για την περίοδο 1/4/2019 έως 31/5/2019 οι οποίες ζητήθηκαν.

Επίσης δεν γνωστοποιήθηκαν στην ΕΕ/ΕΕΧ τα στοχεία για τα υπόλοιπα και την κίνηση των λογαριασμών που τηρεί η ΚΥ της Ένωσης και τα ΠΤ στις Τράπεζες.

Ελπίζουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξει στενότερη συνεργασία με τα αρμόδια πρόσωπα.

Η έκθεση που πρόκειται να παραδώσουν οι Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές για τον Ισολογισμό και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Ένωσης της χρήσης 2018 θα πρέπει να μελετηθούν διεξοδικά ώστε όλα τα μέλη τηςΣτΑ να σχηματίσουν μια εκριβή δικόνα για την οικονομική κατάσταση της ΕΕΧ.

Συστείνουμε η έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Ένωσης για την πληρέστερη ενημέρωση των συναδέλφων-μελών της.

Έχουμε τέλος προτείνει στην ΔΕ/ΕΕΧ και το καταθέτουμε ως πρόταση και προς τη ΣτΑ, να ορίζονται έγκαιρα, ακόμα και στην τακτική Σύνοδο της ΣτΑ του Ιουνίου κάθε έτους, οι Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές που θα ελέγξουν τις οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης μετά το τέλος του έτους.

Ευχαριστούμε,

Συναδελφικά,
Για την Ελεγκτική Επιτροπή


Παναγιώτης Χαμακιώτης
Γιάννης Βουτσινάς
Ιωάννης Ζαργάνης
Λεωνίδας Κωστόπουλος

Ακολουθήστε μας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

« Μάρτιος 2024 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31